Regulamin wynajmu autobusów

REGULAMIN

CZĘŚĆ I

Warunki Najmu (Obowiązki najemcy)

 • Najemca sporządza harmonogram usługi, który wręcza kierowcy przed jego rozpoczęciem. Harmonogram ten powinien uwzględniać warunki przewozu określone w przepisach o transporcie drogowym i ustawie o czasie pracy kierowców.
 • Dysponentem autobusu jest osoba wyznaczona przez najemcę®. Osobie tej nie wolno stawiać kierowcy żądań będących w sprzeczności z przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego i ustawie o czasie pracy kierowców.
 • Najemca odpowiada za osoby korzystające z przewozu w zakresie przestrzegania porządku oraz ewentualne szkody wyrządzone w wynajętym autobusie. Ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie autobusu.
 • Kierowca jest zobowiązany do zachowania odpoczynków w czasie prowadzenia pojazdu, dobowych i tygodniowych przewidzianych w ustawie o czasie pracy kierowców. Kierowca może odmówić dalszej jazdy w przypadku nie zachowania przepisów dotyczących nie przerwanego czasu prowadzenia pojazdu oraz wymaganych odpoczynków.
 • Przewożony bagaż w autobusie nie może przekraczać 20 kg na jedną osobę.
 • Najemca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca noclegowego dla kierowcy (kierowców) oraz strzeżonego parkingu dla autobusu, które opłaca osobiście.
 • Osoba dysponująca pojazdem sprawdza stan licznika przed wyjazdem oraz po zwolnieniu autobusu prawidłowość zapisów w godz. i kilometrów w karcie drogowej, po czym potwierdza w/w/ zapisy w zleceniu najmu autobusu i karcie drogowej.

CZĘŚC II

Opłaty

 • Podstawą do naliczenia opłaty za przewóz jest stawka za 1 km przebiegu autobusu liczona od wyjazdu autobusu z zajezdni do powrotu, łącznie z podatkiem VAT.
 • Warunkiem zastosowania stawki za 1 km przebiegu, jest wykonanie 20 km autobusem w ciągu 1 godz. Najmu (tzw. szybkość eksploatacyjna)
 • W przypadku nie wykonania szybkości eksploatacyjnej, PKS zastosuje stawkę godzinową dyspozycji autobusu wg. wzoru: czas wynajmu x 20 x stawka kilometrowa.
 • Należność za wykonanie przewozu PKS pobiera z góry w formie przedpłaty, natomiast całkowite rozliczenie przewozu nastąpi po powrocie autobusu na zajezdnię.
 • Przy zamówieniach z odległymi terminami realizacji tj. ponad 14 dni pobierana jest zaliczka w wysokości 10% szacunkowej wartości zamówienia. Przy rozliczeniu wysokość zaliczki jest wliczana w koszty usługi, w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni od daty wyjazdu, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku planowanego przekroczenia czasu kierowcy, o którym mowa w części I pkt. 3 PKS może wysłać autobus z załogą dwuosobową, za co pobierze 30% więcej, ogólnej wartości przewozu.
 • W przypadku przekroczenia czasu najmu z winy najemcy, określonego w niniejszej umowie, PKS pobierze opłatę w wysokości 50 zł netto za każdą godzinę przedłużenia najmu autobusu.
 • W przypadku rezygnacji z zamówienia w terminie krótszym niż 14 dni od planowanej daty usługi pobiera się opłatę w wysokości 50 zł za każdy dzień planowanego wynajmu.

Najemca ponosi dodatkowe koszty za przejazd po drogach płatnych oprócz dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat w Polsce, jak też inne opłaty przejazdowe w trakcie usługi lub pokrywa ich równowartość po zakończeniu

Polityka prywatności 

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A., adres e-mail: sekretariat@pks.lukow.pl

Ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków.

 1. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

3.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 1. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A

5.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

6.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 2. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 3. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółki.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00