Polityka prywatności

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A., adres e-mail: sekretariat@pks.lukow.pl

Ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków.                     

  1. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

3.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. 

  1. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A

5.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

6.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  1. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
  2. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  3. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółki.

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

 

logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00