Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 36 m-cy i oleju napędowego w okresie 36 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

13 września 2023

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego,  oraz publicznej stacji paliw w okresie 36 miesięcy dla ON oraz 36 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:

  • olej napędowy ok.   4 026 023 litrów
  • benzyna Pb 95 ok.   452 127  litrów

Wspólny słownik zamówień (CPV):

09134100-8 – olej napędowy

09132100-4 – benzyna bezołowiowa

Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości  jak wyżej,  strony rozliczą dostawy wg rzeczywiście dostarczonej ilości  paliw  a  Wykonawcy oprócz żądania  zapłaty ceny  nie przysługują  żadne inne roszczenia  wobec Zamawiającego. Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem 39 420 litrów, gdzie dopuszcza się jednorazową łączną dostawę tego produktu minimum 3.500 litrów.

Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie  wymagań jakościowych dla paliw ciekłych / Dz. U. z 23 października 2015 r , poz. 1680 tekst jednolity opublikowany dnia 11 lipca 2023 r. Poz. 1314 w Obwieszczeniu  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.2017.247 t.j.), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 i PN-EN 228+A1:2017-06– Paliwa do pojazdów samochodowych.

Zgodność oferowanych paliw z powyższymi wymaganiami będzie badana na podstawie załączonych norm zakładowych (warunków technicznych) lub świadectw jakości.

Dostawy paliw odbywać się będą sukcesywnie w okresie 36 miesięcy dla oleju napędowego oraz 36 miesięcy dla benzyny Pb95 – od dnia podpisania umowy  własnym lub wynajętym środkiem transportu Wykonawcy o pojemności 30. 000 litrów, z bazy Wykonawcy/Bazy Składowej Paliw do Stacji Paliw w Łukowie ul. Piłsudskiego 29. Zamawiający   każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy  przedłożenia  poświadczonej  za zgodność z oryginałem kserokopii atestu  jakościowego lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane laboratorium. Wykonawca zobowiązany będzie do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru po załadunku w miejscu zalania cysterny. Na każdą partię towaru wykonawca wystawi dowód wydania „WZ” który będzie zawierał: nr. zalanej komory, temperaturę nalewu, objętość wlanego paliwa, gęstość w 150C, masę kg, objętość w 150C. Zamawiający dokonywał będzie komisyjnego odbioru paliwa na Stacji Paliw. Zbiorniki i urządzenia pomiarowe będą posiadały aktualne legalizacje. Przyjmowanie paliwa też będzie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 01.09.2009, Poz.1035.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

OGŁOSZENIE  na E-Zamówienia

Ogłoszenie na e-zamówienia


PYTANIA I ODPOWIEDZI : 21.09.2023 R.

PKS-odp. na pytania- 21.09.2023


 

logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00